top of page

TEA SOFIA

 • Spotify
 • iTunes
 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram

Podmínky ochrany osobních údajů
(Privacy policy, in CZ only)

internetového obchodu Tea Sofia Music na adrese www.teasofia.com

provozovaného fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona,
identifikační číslo: 08414891

1. Obsah a účel dokumentu

 • V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky našich webových stránek, našimi
  klienty a zájemci o naše služby a produkty.

 • Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás
  (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 • Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpra-cování osobních údajů nejen podle zákona
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme
  i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení
  o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

2. Jak kontaktovat správce údajů

 • Správcem údajů je provozovatel webové stránky www.teasofia.com, kterého můžete kontaktovat
  buď na adrese Tea Sofia Music, Blanická 25,
  Praha 2 – Vinohrady, 120 00, nebo na elektronické adrese teasofiamusic@gmail.com.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

 • Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete.
  V konkrétních případech může jít zejména o pos-kytnutí údajů elektronickou poštou nebo vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu
  na našem webu, poskytnutí údajů pro uzavření kupních smluv v našem internetovém obchodě
  a souvisejících dokumentů a v souvislosti s reali-zací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb).

 

 • Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

 • Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen
  v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli). Na to vás vždy předem upozor-níme. Povinně nám údaje poskytujete pouze
  v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

 • Zpracováváme pouze běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, IP adresu, informace pro soubory cookies, informace o objednaném zboží a průběhu objednávky.

 • Osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje) nezpracováváme.

4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu
a co nás k tomu opravňuje?

4.1. Zpracování osobních údajů za účelem
uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

 

 • Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží/produkty a vést i s tím sou-visející komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty.
   

 • Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností
  ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povin-ností je především dodání zboží. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané – v našem případě jde především o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky (viz naše obchodní podmínky).
   

 • K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme
  po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
  Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu,
  jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.
   

4.2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších
právních předpisů

 

 • Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím
  z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme pouze zákonem požadované údaje.
   

 • Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

4.3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

 • Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho,
  že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

 

 • Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpra-covávat vaše osobní údaje k zasílání novinek či nabídky našich produktů (zboží a audiovizuálního materiálu). Váš souhlas budeme k tomuto zpraco-vání potřebovat v případě, že již nejste naším zákazníkem. Před tím, než nám váš souhlas udě-
  líte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů
  a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz odstavce 4.1. až 4.3. výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 • Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností
  v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí́.

 • Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

6. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

6.1. Právo na přístup k osobním údajům

 • Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

6.2. Právo na opravu osobních údajů

 • Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to
  i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

6.3. Právo na výmaz osobních údajů
(právo “být zapomenut“)

 • V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

6.4. Právo na omezení zpracování

 • V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

6.5. Právo na přenositelnost údajů

 • Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6.6. Právo vznést námitku

 

 • V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš opráv-něný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 

6.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

 • Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

You can see the whole document (in Czech language) on the desktop version of the site or download it here in a PDF format. 

This document is effective from November 7, 2020.

7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

 • V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontak-tovat na výše uvedeném kontaktním e-mailu správce. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou
  v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku 6. 

 • Dovolujeme si vás upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totož-nost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Znění tohoto dokumentu je účinné od 7. listopadu 2020.

Celý dokument si můžete ve formátu PDF stáhnout zde.

bottom of page