top of page

TEA SOFIA

 • Spotify
 • iTunes
 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram

Obchodní podmínky
(Terms & Conditions, in CZ only)

internetového obchodu Tea Sofia Music na adrese www.teasofia.com

provozovaného fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona,
identifikační číslo: 08414891

1. Ú vodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní pod-mínky“) internetového obchodu Tea Sofia Music provozovaného Minou Zybartas, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, identifikační číslo: 08414891 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-dějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodá-vajícího. Internetový obchod je prodávajícím pro-vozován na webové stránce umístěné na interne-tové adrese www.teasofia.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodá-vajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém či anglickém jazyce.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží (a to i bez registrace) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživa-telským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatel-ského účtu třetím osobám.

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hard-warového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace
  o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží
  ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   

  • objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje
   o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupu-jícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objed-návku odešle kupující prodávajícímu kliknutím
  na tlačítko „Checkout“. Údaje uvedené v objed-návce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupu-jícího uvedenou v uživatelském účtu či v objed-návce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charak-teru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prost-ředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Nákla-dy vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Blanická 25, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, a to pouze po předchozí domluvě;

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Stripe ve webovém rozhraní
   obchodu.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
  a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno usta-novení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem (část 4, šestý bod).

 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1 dne od uzavření kupní smlouvy.

 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhoto-vostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že
  ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (část 3, šestý bod), poža-dovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odes-láním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119
  odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodáva-jícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží
  a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povi-nen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povi-nen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit
  od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
  po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygie-nických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 • Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občan-ského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodáva-jícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek níže. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího
  (Tea Sofia Music, Blanická 25, Praha 2 – Vinohrady, 120 00) či na adresu elektronické pošty prodávajícího teasofiamusic@gmail.com.

 

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle před-chozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů
  od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrá-cením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle druhého odstavce části 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způso-bem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění pos-kytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím
  či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodá-vající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustano-vením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit,
  a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V tako-vém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,
  že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na zák-ladě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupu-jící riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objed-návce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
   

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce,
  je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respek-tive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přep-ravci. V případě shledání porušení obalu svědčí-cího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   

 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodáva-jícího, jsou-li prodávajícím vydány.

You can see the whole document (in Czech language) on the desktop version of the site or download it here in a PDF format, including the return form. 

This document is effective from November 7, 2020.

7. Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaz-nými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při přev-zetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,
   a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
   a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlu-venému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od přev-zetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
   

 • Prodávající má povinnosti z vadného plnění nej-méně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak opráv-něn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spot-řebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od přev-zetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu,
  v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě
  v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustano-vení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se pro-dávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující pro-dávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
   

 • Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu
  na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
   

 • Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují
  u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž
  je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodáva-jícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

 • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Blanická 25, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 (po před-chozí domluvě) či elektronickou poštou na adrese teasofiamusic@gmail.com.
   

 • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil,
  při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu
  po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího;
  to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která
  se ukáže jako neopravitelná.
   

 • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v druhém odstavci části 7 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepři-měřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit
  od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze
  vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit
  bez zbytečného odkladu, má kupující právo
  na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující
  i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstou-
  pí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo
  na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přimě-řenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
   

 • Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty,
  ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřiz-ná, pokud prodávající namítne, že právo na náhra-du nebylo uplatněno včas.
   

 • Další práva a povinnosti stran související s odpo-vědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
  § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   

 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodá-vající prostřednictvím elektronické adresy teasofiamusic@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elek-tronickou adresu kupujícího.
   

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů
  z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů
  on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím
  z kupní smlouvy.

 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne
  21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů
  on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
  a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnos-tenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vyme-zeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
  ve znění pozdějších předpisů.
   

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

 • Svou informační povinnost vůči kupujícímu
  ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
  a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
  v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání souborů cookies

 • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím
  na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 • Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies
  na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího
  z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání souborů cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjedná-vají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spot-řebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluv-ně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6
  odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
   

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustano-vení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost
  ostatních ustanovení.

 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě
  a není přístupná.
   

 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
   

 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručo-vání Tea Sofia Music, Blanická 25, Praha 2 – Vino-hrady, 120 00; adresa elektronické pošty teasofiamusic@gmail.com.

Znění tohoto dokumentu je účinné od 7. listopadu 2020.

Celý dokument si můžete ve formátu PDF stáhnout zde
Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde.

bottom of page